Senior Data Scientist | Advance Analytics | Sydney